Oficina de Planificació Estratègica

L'Oficina de Planificació Estratègica és una unitat creada el 23 de febrer de 2022 amb una visió innovadora i dinàmica, i amb la missió de donar suport, assistència tècnica i assessorament als òrgans de govern (i especialment al Consell de Direcció mitjançant el vicerector amb competències de planificació) en els processos de presa de decisió i de planificació estratègica de la Universitat.

Funcions:

  1. Coordinar l’elaboració del Pla estratègic de la UIB i fer-ne la difusió i el seguiment.
  2. Gestionar la governança de la cartera de projectes institucionals.
  3. Gestionar el posicionament institucional.
  4. Coordinar les dades i estadístiques oficials i pròpies.
  5. Facilitar les dades necessàries per al Portal de transparència en coordinació amb la Comissió de Transparència.
  6. Donar suport a la presa de decisions basades en dades.